Regulamin promocji "Dostawa i montaż za 0" - pobierz

Regulamin promocji "Rabaty za opinie" - pobierz

Regulamin sklepu internetowego BMKmeble.pl

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2023§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://bmkmeble.pl prowadzony jest przez Stanisława Samolewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PUH "Ela" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. NIP: 6191030066, REGON: 250608096. Adresem miejsca wykonywania działalności oraz adresem do korespondencji jest: ul. Dąbrowskiego 9, 63-600 Kępno, poczta elektroniczna: biuro@bmkmeble.pl, numer telefonu: 510-925-482.

2. Definicje:
- Sprzedawca: Stanisław Samolewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUH "Ela" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. NIP: 6191030066, REGON: 250608096. Adresem miejsca wykonywania działalności oraz adresem do korespondencji jest: ul. Dąbrowskiego 9, 63-600 Kępno, poczta elektroniczna: biuro@bmkmeble.pl, numer telefonu: 510-925-482.
- Sklep Internetowy: sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem: https://bmkmeble.pl.
- Klient: każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która składa zamówienie w naszym Sklepie Internetowym i korzysta z jego funkcji elektronicznych.
- Kodeks Cywilny: ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
- Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
- Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
- Ustawa o Prawach Konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
- Towar: oferowana przez Sklep Internetowy rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
- Dzień Roboczy: jeden dzień między poniedziałkiem a piątkiem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- Usługa Elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
- Formularz Zamówienia: Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym, umożliwiająca dodawanie Towarów do wirtualnego koszyka, złożenie Zamówienia, jak również określenie warunków Umowy Sprzedaży - między innymi wyboru sposobu dostawy i płatności.
- Zamówienie: oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedającym. Zamówienie jest składane za pomocą Formularza Zamówienia lub telefonicznie.
- Polityka Prywatności: polityka prywatności Sprzedawcy, która przedstawia zasady ochrony danych osobowych, a także zasady posługiwania się przez Sklep Internetowy plikami cookies. Dostępna pod adresem: https://bmkmeble.pl/content/2-polityka-prywatnosci
- Przedsiębiorca: osoba fizyczna niebędąca Przedsiębiorcą prywatnym - osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną (np. spółka komandytowa) i prowadząca we własnym imieniu działalność zawodową lub gospodarczą.
- Konsument: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Przedsiębiorca Prywatny: osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Niniejszy regulamin jest skierowany do wszystkich korzystających ze Sklepu Internetowego - zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszym Sklepie Internetowym jest Sprzedawca. Dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach oraz na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Korzystanie z niniejszego Sklepu Internetowego oraz z wszystkich jego funkcji i Usług Elektronicznych jest dobrowolne. Wynikająca z niektórych funkcji i Usług Elektronicznych konieczność podania danych osobowych (np. podczas składania zamówienia) również ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędna do ich prawidłowego działania i obsługi przez Sprzedającego.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dostępnych w nim Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem, respektując poszanowanie dla dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób i podmiotów trzecich.§2
USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są Usługi Elektroniczne umożliwiające bezpłatne, bezpieczne i wygodne dokonanie zakupu począwszy od wyboru Towaru i jego ewentualnej konfiguracji, po wybór sposobu płatności i dostawy oraz złożenie Zamówienia.

1. 1. Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna z której korzystanie rozpoczyna się wraz z dodaniem pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka. Do czasu złożenia Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych poprzez na przykład: dodawanie kolejnych Towarów do koszyka, usuwanie ich z koszyka, określenia liczby zamawianego Towaru, wybierania sposobu płatności i dostawy, nadawania Towarom indywidualnych cech, tj. kolorystyki, wybarwień, rodzajów nóżek, rodzajów tkanin, itp. (jeśli dostępne na stronie Sklepu Internetowego komunikaty, informacje i opcje to umożliwiają). Zamówienie zostaje złożone z chwilą wykonania przez Klienta dwóch obowiązkowych kroków, tj. 1 - wypełnienie Formularza Zamówienia. 2 - kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę", dostępnego po wprowadzeniu przez Klienta do Formularza Zamówienia wszystkich potrzebnych danych i informacji. Do złożenia Zamówienia poprzez w/w usługę konieczne jest podanie niezbędnych danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, pełny adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, kraj), adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży - Towar lub Towary wraz z ilością, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności.
W przypadku Klientów niebędących konsumentami, wymagane jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
W/w usługa świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Ulega ona zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, lub zaprzestania wypełniania formularza przez Klienta.
Wymagania techniczne konieczne do bezproblemowej współpracy ze Sklepem Internetowym oraz dostępnymi w nim Usługami Elektronicznymi:
- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu, umożliwiające otworzenie i poprawne wyświetlenie strony Sklepu Internetowego,
- dostęp do poczty elektronicznej e-mail,
- zaktualizowana przeglądarka internetowa umożliwiająca obsługę najnowszych technologii webowych, plików cookies oraz skryptów JavaScript.
Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

1.2. Formularz reklamacji - Usługa Elektroniczna dostępna pod adresem https://bmkmeble.pl/reklamacje, umożliwiająca Klientowi wygodne zgłoszenie reklamacji Towaru z tytułu rękojmi. Formularz zawiera następujące pola do uzupełnienia: Imię i nazwisko zgłaszającego, adres e-mail zgłaszającego, numer telefonu, nazwa Towaru którego zgłoszenie dotyczy, opis uszkodzenia. W celu uproszczenia i przyspieszenia procedury reklamacyjnej, Klient winien wypełnić wszystkie pozostałe pola formularza. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, lecz znacznie ułatwiające przetworzenie zgłoszenia.
W przypadku chęci zgłoszenia przez Klienta reklamacji na działanie Usług Elektronicznych lub Sklepu Internetowego (nie dotyczy reklamacji Towaru, której procedura została opisana w punkcie § 6) oraz jakichkolwiek nieprawidłowości w ich działaniu, należy złożyć zgłoszenie reklamacyjne pisemnie lub drogą elektroniczną (adres do korespondencji; ul. Dąbrowskiego 9, 63-600 Kępno. Adres poczty elektronicznej: biuro@bmkmeble.pl). W celu szybkiego rozpatrzenia zgłoszenia zalecamy podanie takich informacji jak: szczegółowy opis problemu wraz z podaniem okoliczności i czasu jego wystąpienia, żądania Klienta w stosunku do usługodawcy, tj. Sprzedawcy, dane kontaktowe składającego zgłoszenie / reklamację. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowania się do otrzymanego zgłoszenia, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jego zgłoszenia.

1.3. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Klientowi stworzenie osobistego konta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Stworzenie Konta Klienta jest bezpłatne i dobrowolne. Konto umożliwia Klientowi między innymi:
- przeglądanie historii zamówień,
- sprawdzanie statusu zamówień,
- samodzielne wprowadzanie i edycję danych kupującego.
W momencie założenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia i utrzymywania Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta Klienta bez ponoszenia żadnych kosztów, tym samym rozwiązując umowę między Klientem a Sprzedawcą.
W celu dokonania rezygnacji z Konta Klienta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej: biuro@bmkmeble.pl lub skorzystać z opcji „Usuń konto” udostępnionej w ustawieniach konta, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia.§3
WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia przy pomocy Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z §2, pkt 1.1. niniejszego Regulaminu.

2. Widoczna na stronie Sklepu Internetowego cena Towaru podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

3. O łącznej cenie Towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy, obsługi płatności, usługi wniesienia i wszystkich pozostałych usług, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia, w tym podczas zawiązywania Umowy Sprzedaży.

4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia:
W celu zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą konieczne jest złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, zgodnie §2, pkt 1.1 niniejszego Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, przyjmując Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości elektronicznej (e-mail) na podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej: oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i przyjęcia go do realizacji, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail.
Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest przeczytanie i zaakceptowanie przez Klienta treści niniejszego Regulaminu. Klient potwierdza warunki niniejszego Regulaminu naciskając przycisk typu "checkbox" podczas składania Zamówienia przy pomocy Formularza Zamówienia.

5. Zawierając Umowę Sprzedaży i tym samym akceptująć niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupy (faktury imiennej do paragonu) w formie elektronicznego dokumentu PDF, zwanego dalej E-fakturą.

6. Klient ma prawo żądać otrzymania dowodu zakupu w formie papierowej (paragon). W tym celu Klient winien poinformować Sprzedawcę o takim żądaniu przed zawarciem Umowy Sprzedaży lub w uwagach do zamówienia (zakładka "3 Sposób Dostawy" w Formularzu Zamówienia).

7. E-faktura przesyłana jest do Klienta niezwłocznie (nie dłużej jednak niż 24h) po zaksięgowaniu wpłaty, w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej z adresu: biuro@bmkmeble.pl§4
SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA TOWAR I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapłatę za Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży na następujące sposoby:
- płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych "PayU.pl".

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru tego sposobu płatności, wysyłka Towaru następuje nie wcześniej, niż po zaksięgowaniu na koncie bankowym płatności za Zamówienie. W przypadku niewpłynięcia na konto bankowe płatności za Zamówienie w ciągu 7 dni kalendarzowych, Zamówienie zostaje anulowane, a Umowa Sprzedaży rozwiązana, o czym Sprzedawca informuje Klienta wiadomością elektroniczną (e-mail).

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Towaru.§5
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Całkowity koszt dostawy jest wskazywany Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.

3. Odbiór osobisty Towaru jest bezpłatny.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody dostawy Towaru:
- transport za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmą kurierską, specjalizującą się w bezpiecznym transporcie mebli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
- odbiór osobisty pod adresem: ul. Dąbrowskiego 9, 63-600 Kępno. Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą lub reprezentującą go osobą, drogą telefoniczną lub mailową.


5. Standardowy termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podany jest krótszy termin. W przypadku złożenia Zamówienia na Towary o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy liczy się w następującym porządku:
- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym lub płatnością elektroniczną - od dnia zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedawcy pełnej płatności za złożone przez Klienta Zamówienie,
- w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem - od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia, tj. od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, standardowy termin przygotowania Towaru do odbioru wynosi 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podany jest krótszy termin. Termin przygotowania Towaru do odbioru jest równoznaczny z podanym na stronie Sklepu Internetowego terminem dostawy Towaru. W przypadku złożenia Zamówienia na Towary o różnych terminach dostawy (przygotowania do odbioru), terminem przygotowania Towaru jest najdłuższy z podanych terminów, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu przygotowania Towaru do odbioru liczony jest według tego samego porządku, co przy wysyłkowej formie dostarczenia Towaru.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać praw konsumentów przysługujących im na mocy wiążących przepisów prawa. Wszelkie wątpliwości i ewentualne niezgodności zapisów niniejszego regulaminu z Ustawą o Prawach Konsumenta należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.§6
REKLAMACJA TOWARU

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.

2. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta (rękojmia), w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Towaru określają obowiązujące przepisy prawa oraz Kodeks Cywilny (w szczególności art. 556 - 576 KC).

3. Sposoby składania reklamacji przez Klienta:
- elektronicznie, za pomocą formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym pod adresem: https://bmkmeble.pl/reklamacje (sposób preferowany)
- pisemnie na adres siedziby firmy; ul. Dąbrowskiego 9, 63-600 Kępno
- elektroniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@bmkmeble.pl lub biuro@bmkmeble.pl

Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) informacje dotyczące przedmiotu reklamacji - w szczególności rodzaj oraz data wystąpienia wady
b) w przypadku zgłoszenia wady mebli skrzyniowych do samodzielnego montażu: numery wadliwych elementów zgodnie z numeracją podaną w instrukcji montażu zakupionego Towaru
c) żądanie Klienta dotyczące sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży (np. usunięcie wady - poprzez wymianę wadliwego Towaru lub jego części) lub inne żądanie (np. oświadczenie o obniżeniu ceny)
d) dane kontaktowe osoby składającej reklamację - przyspieszy to proces rozpatrzenia zgłoszenia przez Sprzedawcę
Wymogi podane w powyższych podpunktach mają charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca obowiązany jest do niezwłocznego ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego wpłynięcia.

5. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany Towaru, usunięcia jego wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę żądanej obniżki, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w zgodnym z przepisami terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest do dostarczenia wadliwego Towaru na adres siedziby firmy Sprzedającego, chyba że z korespondencji związanej z przetwarzaniem zgłoszenia wynika inaczej. Zwrot wadliwego Towaru odbywa się na koszt Sprzedawcy w sposób wskazany przez Sprzedawcę (usługi kurierskie, odbiór własny przez Sprzedawcę).

7. W przypadku zwrócenia wadliwego Towaru z pominięciem wskazanego przez Sprzedawcę sposobu jego dostarczenia, Sprzedawca zwraca koszty zwrotu Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.§7
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Klient niebędący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
d) W sprawach dotyczących Produktów Ratalnych, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami,udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.

3. Klient może również telefonicznie zwrócić się o pomoc w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w punkcie kontaktowym przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; numer telefonu 22 55 60 333.

4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy "Online Dispute Resolution" umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.§8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient będący konsumentem który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt 13.

2. Aby odstąpić od umowy konsument obowiązany jest do wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy we wskazanym wyżej terminie. Oświadczenie można złożyć na przykład:
- pisemnie na adres siedziby firmy Sprzedającego,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@bmkmeble.pl,
- za pomocą elektronicznego formularza na stronie Sklepu Internetowego (jeśli takowy został udostępniony).

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy został umieszczony w załączniku nr 2 Ustawy o Prawach Konsumenta. Dodatkowo konsument może skorzystać ze wzoru udostępnionego przez Sprzedającego w §11 niniejszego Regulaminu.
Korzystanie z udostępnionego przez Sprzedającego wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Sprzedawca obowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania oświadczenia.

5. Przysługujący konsumentowi 14 dniowy termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu fizycznego dostarczenia Towaru na adres konsumenta, który został przez niego podany w Formularzu Zamówienia, lub w dniu odbioru osobistego Towaru z siedziby firmy. W przypadku Zamówień składających się z więcej niż jednego Towaru, które zostały dostarczone do konsumenta lub przez niego odebrane w różnych terminach, bieg terminu odstąpienia od umowy liczy się oddzielnie dla każdego Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę taką uznaje się za niezawartą.

7. Sprzedawca, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, obowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych) zwrotu wszystkich płatności dokonanych przez konsumenta, w tym kosztów dostawy Towaru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca obowiązany jest do zwrotu kosztów dostawy Towaru według najtańszej opcji dostawy dostępnej dla danego Towaru w niniejszym Sklepie Internetowym.

8. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedawcę przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub w inny sposób ustalony indywidualnie między Sprzedawcą a konsumentem.

9. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy) zwrotu Towaru/Towarów na adres siedziby firmy (PUH "Ela" Stanisław Samolewski, ul. Dąbrowskiego 9, 63-600 Kępno), chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Za zachowanie terminu uznaje się nadanie przesyłki przed upływem terminu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie zwracanego Towaru do Sprzedającego.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Towaru lub zmniejszenie jego wartości, w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonowania i charakteru Towaru.

12. Konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy w stosunku do Towaru nieprefabrykowanego, wykonanego według indywidualnej specyfikacji konsumenta, np. mebli tapicerowanych wykonanych według indywidualnych wskazań i charakterystyki (wybór strony, tkaniny, okuć, itp.). Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę Towary, które wyłączone są z możliwości odstąpienia od umowy, posiadają stosowną informację na stronie danego Towaru - "Produkt na indywidualne zamówienie".

13. Konsument może być obowiązany do pokrycia niektórych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy na zasadach opartych o aktualne przepisy prawa: - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy, - w przypadku wyboru przez konsumenta innego sposobu dostawy, niż najtańszy sposób dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu poniesionych przez konsumenta dodatkowych kosztów.§9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami. Poniższe postanowienia nie mają zastosowania wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Prywatnymi.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Prywatnymi Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Towaru do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w obecności kuriera. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym spisać protokół szkody. W przypadku dostawy do paczkomatu Klient zobowiązany jest do otworzenia przesyłki i zbadania jej zawartości pod kamerą paczkomatu.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe w ten sposób szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8. Ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Klientów będących Przedsiębiorcami ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Prywatnym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.§10
OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, między innymi z powodu zmiany przepisów obowiązującego prawa, zmiany sposobów dostarczania towarów i płatności.

3. W przypadku zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - elektroniczne Konto Klienta), zmieniony Regulamin jest wiążący dla Usługobiorcy, tj. Klienta, jeśli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca - Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia drogą poczty elektronicznej wszystkich Klientów, którzy założyli Konto Klienta na stronie Sklepu Internetowego o wprowadzonych zmianach w niniejszym Regulaminie.

7. Informacja o dacie ostatniej aktualizacji postanowień Regulaminu oraz historia wprowadzonych zmian dostępna jest w widocznym miejscu na stronie pod adresem: https://bmkmeble.pl/content/3-regulamin

HISTORIA ZMIAN W REGULAMINIE

27.01.2023
1. Regulamin został zaktualizowany o zapisy dotyczące opinii w sklepie internetowym - dodano §10 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM.
2. Zmieniono zapis "§10 POSTANOWIENIA KOŃCÓWE" na "§11 POSTANOWIENIA KOŃCÓWE".

20.02.2021
1. Opublikowano pierwszą wersję regulaminu sklepu internetowego.